go to php / flash action / english dictionary

 회원가입 |  로그인

{le}
( home ) 2002-09-07 08:41:40


표현식1과 표현식2를 비교하여 만약표현식1이 표현식2보다 작거나 같다면 true를 아니면 false를 돌려준다.


[사용 형식]

expression1 le expression2 (표현식:수,문자열,변수)

  답글달기   목록


 loadMovieNum (eng ver.)    : L
 loadVariablesNum    : L
 lf    : L
 loadVariables [1]   : L
 loadMovie    : L
 _level    : L
 length    : L
 le    : L

          1Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Yoojunge